за представяне / настаняване на о-пер в приемнo семействo

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Тези Общи условия ще се прилагат към и ще регулират всички делови отношения между Агенция Au~Pair България ООД, основана като дружество с ограничена отговорност, фирмено дело 9098/2002 на СГС, с адрес на управление България, София 1000, ул. Ангел Кънчев 43, ет. 3 и регистрация към КЗЛД 0053309/06.02.2009 (днес Агенция Au~Pair България ООД e търговското име на о-пер дейността на агенция Елиас Т&Р ООД), наричана за краткост от тук нататък Агенцията, и Приемното семейство, което ангажира Агенцията да търси Кандидат (О-Пер) за него, наричано за краткост от тук нататък Клиентът.
1.2.Агенцията действа като посредническа агенция.
1.3.Представяне на о-пер пред приемни семейства да се тълкува от тук нататък като предоставяне на името на Кандидата/личните му данни на Клиента по email, телефон, лично или по друг начин.
1.4.Настаняване/наемане да се тълкува от тук нататък като споразумение между Клиента и Кандидата.
1.5.Общите условия не подлежат на предоговаряне.

2.ТАКСИ НА АГЕНЦИЯТА

2.1.Клиентът се задължава да заплати на Агенцията регистрационна такса от 70 евро, така че Агенцията да може да започне обработката на документите на приемното семейство.
2.2.Регистрационната такса не се връща и е гаранция за сериозността на намеренията на Клиента.
2.3.Таксата на Агенцията за настаняване на О-Пер е 380 евро.
2.4.Таксата на Агенцията в т. 2.3. е дължима в пълен размер в рамките на 5 работни дни от датата на одобряването на един от О-Пер кандидатите на Агенцията от Клиента и/или преди О-Пер кандидатът да замине при семейството (което от двете е по-скоро).
2.5.Клиентът се задължава да уведоми незабавно Агенцията писмено (напр. по имейл), ако одобри О-Пер кандидат, представен му от Агенцията.
2.6.Агенцията изпраща фактура на Клиента, когато той потвърди писмено (напр. по имейл) одобряването на Kандидата, а не когато Кандидатът отиде при Клиента.
2.7.Агенцията има право да иска от Клиента заплащане на 25% допълнително към таксата в т. 2.3., ако заплащането не е уредено в пълен размер в рамките на 5 работни дни.
2.8.Агенцията има право да съветва Кандидата да се откаже от приемането на о-пер длъжността в семейството на Клиента, ако плащането не е уредено от Клиента (т. 2.3. и т. 2.4.).
2.9.Лихва от 10% месечно ще се начислява от датата на пристигането на О-Пер в семейството на Клиента, ако таксата в т. 2.3. все още не е заплатена на Агенцията.
2.10.Клиентът се задължава да заплати на Агенцията всички разходи и съдебни разноски, направени от Агенцията за всякакви действия или съдебни процедури, които са били предприети от Агенцията срещу Клиента, за да си получи таксата по т. 2.3., доплащането по т. 2.7. и лихвата по т. 2.9.
2.11.Клиентът е длъжен да не поощрява който и да е Кандидат, представен му от Агенцията, да си подготвя пътуването или да си закупува самолетен билет преди пълния размер на таксата от 380 евро да е заплатен.
2.12.Ако Клиентът анулира настаняването при него по-късно от 5 работни дни от датата на одобряването на Кандидата и след като е потвърдил одобряването на Кандидата писмено (напр. по имейл), пълният размер на таксата е дължим.
2.13.Клиентът е длъжен да уведоми Агенцията, ако представен му от Агенцията и неодобрен от него Кандидат замине при него впоследствие. В този случай таксата в т. 2.3. е дължима.

3.ОТКАЗ НА ВИЗА & ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

3.1.Ако виза (ако е била необходима) е отказана на О-Пер или О-Пер не пристигне въпреки потвърждението му, Агенцията се задължава да представи на Клиента алтернативен кандидат безплатно в рамките на 4 седмици или 6 седмици, ако Кандидатът трябва да е шофьор.
3.2.Ако Агенцията не успее да представи на Клиента подходящ според нея заместник в рамките на времето в т. 3.1. и Клиентът реши да не чака повече за подходящ Кандидат, 60% от таксата ще бъдат върнати на Клиента, ако таксата на Агенцията в т. 2.3. е била платена напълно не по-късно от 5 работни дни от датата на писменото одобряване на О-Пер кандидата от Клиента.
3.3.Ако подходящ според Агенцията Кандидат е бил предложен на Клиента и не е бил одобрен, обезщетение не е дължимо от Агенцията.

4.ПРОБЕН ПЕРИОД & ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

4.1.Пробният период за О-Пер е 1 месец.
4.2.Ако О-Пер напусне Клиента по време на пробния период, Агенцията се задължава да представи на Клиента алтернативен кандидат безплатно в рамките на 4 седмици или 6 седмици, ако Кандидатът трябва да е шофьор.
4.3.Ако Агенцията не успее да представи на Клиента подходящ според нея заместник в рамките на времето в т. 3.1. и Клиентът реши да не чака повече за подходящ Кандидат, 60% от таксата ще бъдат върнати на Клиента, ако таксата на Агенцията в т. 2.3. е била платена напълно не по-късно от 5 работни дни от датата на писменото одобряване на О-Пер кандидата.
4.4.Ако подходящ според Агенцията Кандидат е бил предложен на Клиента и не е бил одобрен, обезщетение не е дължимо от Агенцията.
4.5.Мнението на Агенцията относно пригодността на Кандидата е окончателно.
4.6.Никакво обезщетение не е дължимо от Агенцията, ако О-Пер не пристигне или прекрати престоя си по време на пробния период поради акт на война, тероризъм, природно бедствие или световна пандемия.
4.7.Клиентът е длъжен да използва активно целия едномесечен пробен срок да съветва и обучава О-Пер, за да му даде добър шанс да подобри езиковите, домакинските и шофьорските си (ако е необходимо) умения, както и опита си в гледане на деца.
4.8.Агенцията ще предоставя професионални съвети и подкрепа на Клиента, ако той го изисква и се съмнява в пригодността на своя О-Пер.
4.9.Предупреждение за напускане преди пробният срок да е изтекъл може да бъде дадено само при много изключителни обстоятелства и със съгласието на Агенцията.
4.10.Ако Клиентът даде предупреждение за напускане на О-Пер преди края на пробния срок и против съвета на Агенцията да даде на О-Пер адекватно време за напредък, Клиентът може да загуби правото си на безплатно настаняване и обезщетение няма да му бъде дължимо.
4.11.Клиентът може да загуби правото си на безплатно настаняване и няма да му бъде дължимо обезщетение, ако не спазва двуседмичното предупреждение за напускане в края на пробния период или не заплати пълната сума на джобните пари на О-Пер за предупредителния период.
4.12.Съвет, подкрепа или безплатно настаняване могат да се предлагат от Агенцията, само ако таксата в т. 2.3. е платена в пълен размер.
4.13.Ако по време на пробния срок вторият О-Пер напусне Клиента или ако Клиентът пак не го одобрява, таксата в т. 2.3. за трети кандидат ще е дължима.
4.14.Ако Клиентът си намери алтернативен кандидат посредством друг източник или повече не желае О-Пер, обезщетение не е дължимо от Агенцията.
4.15.Агенцията може да не предостави алтернативен О-Пер, ако счита, че Клиентът е нарушил сериозно условията за наемане в регистрационния си формуляр или ако е злоупотребил и се е държал лошо с О-Пер (т. 5.1.).

5.СЕРИОЗНИ НАРУШЕНИЯ И ЛОШО ДЪРЖАНИЕ НА КЛИЕНТА С О-ПЕР

5.1.Агенцията счита за сериозни нарушения и лошо държание с О-Пер следното:
-неплащането на уговорените джобни пари на О-Пер;
-невъзможност да осигури самостоятелна стая и приемлив стандарт на настаняване на О-Пер;
-невъзможност да осигури подходяща храна на О-Пер;
-прекомерни задължения или работни часове;
-физическо или вербално насилие над О-Пер;
-отсъствие на внимание и уважение към О-Пер;
-враждебна семейна среда;
-сексуално насилие над О-Пер;
-скриване на важна информация от семейството, която е повлияла на настаняването на О-Пер;
-отказ на Клиента да разреши на Агенцията да комуникира с О-Пер.
5.2.Във всички случаи в т. 5.1. Агенцията не дължи безплатно настаняване и обезщетение на Клиента.

6.ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН СРОК ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСТАНЯВАНЕТО

6.1.Агенцията не може да гарантира, че О-Пер ще завърши настаняването си, както е уговорено, или че Клиентът ще има нужда от О-Пер, както е възнамерявал.
6.2.Добрата комуникация и малко разбиране могат да гарантират успешно настаняване.
6.3.Предупредителният срок за прекратяване на настаняването на О-Пер и за Клиента е 2 седмици.
6.4.По време на двуседмичния предупредителен срок О-Пер е длъжен да изпълнява ежедневните си задължения и Клиентът е длъжен да й/му заплаща уговорените джобни пари.
6.5.Двуседмичният предупредителен срок може да бъде съкратен само в изключителни случаи със съгласието на Агенцията и ако пълният размер на джобните пари за 2 седмици е заплатен.
6.6.Дата за заминаване на О-Пер се уговаря от двете страни.
6.7.По време на предупредителния срок Агенцията ще търси ново семейство на О-Пер, ако тя/той желае това, и алтернативен О-Пер на семейството на Клиента съгласно тези Общи условия.

7.ШОФИРАНЕ

7.1.Шофиране на О-Пер в приемната страна не се препоръчва от Агенцията, освен ако не е абсолютно необходимо. Малка част О-Пер пристигат в състояние да шофират по международните стандарти и особено в страни с обратно движение като Великобритания.
7.2.Клиентът е длъжен да има готовност да заплати редовни уроци по шофиране и да инвестира необходимото време и търпение да обучи О-Пер.
7.3.Агенцията не препоръчва никакво шофиране през първите 2 седмици на настаняването, когато О-Пер е в интензивен адаптационен период.
7.4.Агенцията може да откаже смяна на О-Пер, ако е на мнение, че тези инструкции за обучение в шофирането не са били спазени.
7.5.Клиентът е длъжен да застрахова О-Пер напълно за всякакви произшествия или граждански отговорности, които могат да настъпят в резултат от шофирането на колата на Клиента от О-Пер.
7.6.Нито О-Пер, нито родителите на О-Пер са длъжни да заплащат повреди при произшествие с колата, шофирана от О-Пер със съгласието на Клиента.

8.ОТГОВОРНОСТИ

8.1.Агенцията не може да бъде държана отговорна за поведението или характера на О-Пер и няма да е отговорна при никакви обстоятелства за никакви неудобства, загуби, повреди, разходи, претенции или увреждания, претърпени вследствие от настаняването на представен от Агенцията О-Пер.
8.2.Агенцията не поема никаква финансова отговорност за никакви неочаквани или вследствие на произшествие разходи, направени като резултат от наемането на О-Пер.
8.3.Разноските за непреднамерени повреди, причинени от О-Пер на имуществото на Клиента, колата му или друга негова собственост трябва да бъдат покрити от застраховката на Клиента или от самия Клиент.
8.4.При никакви обстоятелства джобните пари на О-Пер не трябва да бъдат задържани или намалени насила, за да покрият разходите за непредвидени загуби или повреди.
8.5.Във всички случаи, където настаняването е неуспешно вследствие на несходство на характерите или искрено недоразумение, Агенцията ще направи всичко по силите си, за да намери на О-Пер ново семейство и да представи на Клиента алтернативен Кандидат съгласно тези Общи условия.

9.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

9.1.Предоставяйки лични данни, Клиентът приема те да се обработват в съгласие със ЗЗЛД.
9.2.Всяка информация за кандидатите, представена на Клиента от Агенцията, е строго поверителна и не трябва да се предава на трети страни.
9.3.Клиентът, който предава дадена от Агенцията информация на трета страна, в резултат на което Кандидат е настанен от третата страна, е длъжен да заплати пълния размер на таксата в т. 2.3. и тези Общи условия ще се прилагат съответно.
9.4.Клиентът не трябва да одобрява Кандидат на трета страна (друга агенция, уеб страница или др.), ако Кандидатът му е представен от Агенцията преди това. Ако Клиентът направи това, съответната такса става дължима.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1.Агенцията си запазва правото да променя тези Общи условия без предупреждение.
10.2.Промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта на агенцията www.au-pair.bg.
10.3.Всички въпроси, които не са предмет на настоящите Общи условия, ще бъдат подвластни на разпоредбите на българското законодателство.